الزامات در طراحی نقشه سازه با تریدی پانل

الزامات تاسیسات طراحی

در روش طرح و ساخت صنعتی ساختمان از آنجاکه سیستم دیوار باربر بتن مسلح با قالب عایق ماندگار ، در تلاقی با آیتم های معماری ( مانند باز شوی در و پنجره) و آیتم های تاسیساتی ( مثل مسیر های عبور آب و برق و فاضلاب ) است ، بر خلاف ساختمان های معمولی باید حتما طراحی فاز یک و دو معماری با هماهنگی مهندس محاسب سازه و طراحان تاسیسات مکانیکی و برقی انجام شود.

به عبارت دیگر قبل از طراحی معماری با مشخص کردن کلیاتی نظیر سطح اشغال  محیط بلوک ساختمانی ،مهندس سازه ، موقعیت  دیوارهای سازه ای لازم (با عملکرد ثقلی برای تکیه گاه  سقف ها و عملکرد جانبی کافی برای پایداری در دو جهت متعامد ) را مشخص کنید و پس از طرح اولیه موقعیت دیوار ها و بازشوهای  معماری و استقرار از مسیر ها و باز شوهای تاسیساتی اولیه را تایید کنید.

در غیر اینصورت عدم تامین نیازها و الزامات سازه پنلی منجر به ایجاد ضعف در باربری و ایستایی و عدم امکان تصویب طرح بر اساس محاسبات فنی می شود.

مهندس ناظر تاسیساتی و طراح سازه ای حتما باید روی کار اجرا تاسیسات نظارت داشته و پس  از اجرای نقشه چون ساخت(as built )از مسیرها ،تهیه و تحویل کارفرما داده شود.

در مورد باز شوها( مانند درب و پنجره و کانال کولر) تمرکز تنش ها در گوشه های بازشو و تقویت های لازم دور آنها بخصوص در بارگزاری زلزله بر اساس نتایج عددی حاصل آنالیز کامپیوتری باید در طراحی در نظر گرفته شود . در نقاط تمرکز تنش مانند دور باز شوها ،گوشه دیوارها یا محل تقاطع دیوار ،حتما به میزان لازم از شبکه های مش تقویت استفاده می شود.

تلاقی بین الملل های تاسیساتی  و سازه ای حتما باید با طراحی کامل مسیر های تاسیساتی  مکانیکی و برقی و تطابق آن  با نقشه سازه لحاظ گردد.

توصیه  تاکید بر عبور کانال های کولر از دیوار های غیر باربر بوده و مناسب ترین راه حل برای انتخاب مسیر لوله ها استفاده از داکت و رایزر است و مسیر لوله های قطورتر مانند لوله های ونت و فاضلاب از لغاز های روکار و مسیر تاسیسات برقی از هسته عایق حذف شده بین مش ها است.

عبور تاسیسات در مسیر های افقی گذرا از بتن سازه ای دیوار های باربر بایستی احتراز گردد و سایر مسیرها مثل کانال کولر فلاش تانک توکار و رایزر لوله های ضخیم از قسمت های غیر باربر مثل داکت و بلوک سقفی عبور نمایند.

درصورت استفاده از لوله های تاسیساتی داخل دیوارهای باربر پانلی،جنس لوله های توکار آب باید از نوع انعطاف پذیر (ترجیحا چندلایه با طول عمر زیاد)اتصالات لوله های آب از نوع پرسی ولوله های فاضلاب از نوع پوشش فیت باشد تا نقش نیروی انسانی در کیفیت آنها به حداقل رسیده تا در زمان تعمیر و نگهداری حداقل خسارت به دیوار باربر سازه ای وارد شود.

الزامات طراحی سازه

در این سیستم میزان نیاز به شناز های قايم بعلت مسلح بودن بتن دیوارهای 3D به اندازه دیوارهای باربر غیر مسلح نبوده و ضوابط مربوطه تابع فصل سوم استاندارد ۸۴ـ۲۸۰۰ نیست.

شناز های قايم در محل تقاطع دو دیوار باربر برشی  وهرجا که برنامه تحلیل کامپیوتری نیاز به المان مرزی را طبق محاسبات سازه ای اعلام نمود و نیز مطابق ضوابط کنترل لاغری صفحه ای بعلت ضخامت کم دیوار و طول آزاد یا ارتفاع زیاد آن ، به شناز نیاز باشد استفاده می شود.

شناز های افقی نیز در محل برخورد صفحات افقی سقف با دیوار های باربر، جهت پخش یکنواخت عکس العمل تکیه گاهی روی دو لایه بتن پاشی طرفین بکار می روند و در خصوص تیغه های جداکننده  و غیر باربراستفاده از مش Lشکل برای اتصال بین سقف و دیوار کفایت می نماید.

عرض شناز افقی حداقل برابر فاصله بیرون به بیرون بتن پاشی ویا ۱۷ سانتیمتر ، هرکدام که بیشتر باشند و ارتفاع آ» برابر ارتفاع بتن سازه ای سقف ، مورد استفاده قرار میگیرد.

درصد آرماتور گذاری طول در شناز افقی مستقر روی دیوار باربر معادل1.4/Y و در قسمت هایی که شناز خالی است ،

( مانند نعل درگاه یا تیر بتنی ) میزان آرماتور آن از محاسبات سازه به دست می آید.

کلیه دیوار های باربر ثقلی و لرزه ای در طبقات باید درر یک صفحه قایم روی هم قرار گرفته تا بتوانند نیروها را مستقیما به پی منتقل کنند.

 تغییر در موقعیت دیوارهای غیر باربر در طبقات مجاز است.

دراین سازه ها ترجیح به استفاده از دیوار غیر باربر در صفحه  نمای اصلی (که پنجره های زیادی  دارد) می باشد ولی در  اصرار براین امر ،  می توان دیوار بین دو پنجره متوالی را در محاسبات سازه ای ،دارای نقش ، باربری نموده و دیوار کف و روی پنجره،غیر باربر انتخاب شود.

نیز در صورت  وجود نیاز مبرم به باربر نمودن صفحه نما ، از مش های تخت بلند اریب در بالا و پایین گوشه و زیرو روی پنجره استفاده می شود ( مانند آرماتور های قطری زیر بازوشو ها)

در معماری های پیچیده تر ، می توان از سیستم ترکیبی اسکلت با اجرای دیوار برشی ترجیحا به روش پانل دو جداره با بتن میانی درجا ، استفاده کرد.

به لحاظ اقتصادی جهت کاهش پرت مصالح ، انتخاب ابعاد دیوار ها و بازشوها به صورت مضربی از عرض محصول پانلی باربر و به لحاظ فنی رعایت محدوده لازم برای ابعاد بازشوهای در و پنجره جهت تامین باربری لرزه ای و نیز تقویتهای لازم اطراف آنها توصیه می شود .

از تعبیه بازشوهای بزرگ مانند درب در گوشه های  دیوار احتراز شده و در صورت الزام به این امر جهت کنترل کمانش عضو پوسته ای از المان مرزی در انتهای آزاد دیوار استفاده می باشد.

کنترل کلی ضخامت بیرون به بیرون دیوار باربر بتنی بر اساس بند ۳-۵-۱۶-۹ الف برابر یک بیسن و پنجم طول آزاد یا ارتفاع آزاد دیوار هرکدام کوچکتر باشد و ۱۵۰  میلی متر می باشد.

درمورد بازشوها ( مانند درب و پنجره و کانال کولر ) تمرکز تنش ها در گوشه های بازشو و تقویت های لازم دور آنها بخصوص در بارگذاری زلزله بر اساس نتایج عددی حاصل آنالیز کامپوتری بایستی در طراحی در نظر گرفته شود.

 در نقاط تمرکز تنش مانند دور بازشو ها ، گوشه دیوارها یا محل تقاطع دیوارها ، حتما به میزان لازم از شبکه های مش تقویت استفاده می شود.

مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا ـتجدید نظر اول) بند ۲-۴-۲۶ – پ آیین نامه بتن آمریکاACI318_05 فصل چهاردهم بند ۱۴-۳-۳-c و۱۴- ۳-۳-C  و متن منتشر شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  با عنوان فن آوریهای تایید شده  فصل چهارم ساختمان ها با صفحات دو لایه ساندویچی 3Dبا بتن میانی در جا با شبکه خرپایی  فضایی از میلگرد ها ساده به قطر کوچک ـ استفاده از شبکه مفتول جوش شده صاف ( غیر آجدار) مجاز می باشد.

ضخامت بتن باید طوری انتخاب شود که حداکثر تنش موجود ضریبدار از ۵/۰ FCبیشتر نشود.

برای محاسبه تنش موجود در بتن ، حداکثر یک سانتی متر از بتن روی مش در نظر گرفته می شود ،ولی جهت محاسبه  بار مرده ، کل ضخامت بتن موجود محاسبه خواهد شد .

در صورت نیاز به تامین دیواربرشی بیش ازمقداری که مطابق طرح معماری موجود است ، می توان از ترکیب دیوار ضخیم  بتن آرمه یا بدون المان های مرزی که به روش معمولی  قالب بندی شده یا با پانل های دو جداره اجرا شده است.

الزامات طراحی معماری

کلیه دیوار های باربری ثقلی و لرزه ای در طبقات باید در یک صفحه قایم  روی هم قرار گرفته  تا بتوانند نیروهای را مستقیما به پی منتقل نمایند .تغییر در موقعیت دیوارهای غیر باربر طبقات  مجاز است .

در این سازه ها ترجیح به استفاده  از دیوار غیر باربر ، در صفحه  نمای اصلی ( که پنجره  های زیادی دارد ) ولی در  صورت اصرار بر این امر ، می توان  دیوار بین دو پنجره متوالی را در محاسبات سازه ای، دارای نقش ، باربری نموده و دیوار کف  و روی پنجره ،غیر باربر انتخاب شود.

نیز در صورت وجود نیاز مبرم به باربر نمودن صفحه نما ، از مش های تخت بلند اریب در بالا و پایین گوشه و زیر وروی  پنجره ها استفاده می شود.(مانند آرماتور قطری زیر بازشوها)‌

در معماری های پیچیده تر، میتوان از سیستم ترکیبی اسکلت با اجرای دیوار برشی ترجیحا به روش پانل  دو جداره بتن میانی درجا استفاده نمود.

به لحاظ اقتصادی جهت کاهش پرت مصالح ، انتخاب ابعاد دیوارها و بازشو ها به صورت مضربی از عرض محصول پانلی باربر و به لحاظ فنی رعایت محدوده لازم برای ابعاد بازشوهای در و پنجره جهت تامین باربری لرزه ای و نیز تقویت های لازم اطراف آنها توصیه می گردد.

از تعبیه بازشوهای بزرگ مانند درب در گوشه ای دیوار احتراز شده و در صورت الزام به این امر جهت کنترل کمانش عضو پوسته ای از المان های مرزی در انتهای آزاد دیوار استفاده شود .

در مرد بازشوها (مانند درب و پنجره و کانال کولر) تمرکز تنش ها در گوشه های بازشو  و تقویت های لازم دور آنها بخصوص در بارگزاری زلزله،براساس نتیج عددی حاصل آنالیز کامپیوتری بایستی در طراحی در نظر گرفته شود.

در نقاط تمرکز تنش مانند دور بازشو ها،گوشه دیوارها یا محل تقاطع دیوارها حتما به میزان لازم از شبکه های مش تقویت استفاده می شود .

ضخامت بتن باید طوری انتخاب شود که حداکثر تنش موجود ضریبدار از ۵/۰ fc بیشتر نشود.

تلافی بین الملل های تاسیساتی و سازه حتما باید باطراحی کامل مسیرهای تاسیسات سازه ای حتما باید با طراحی کامل مسیر های تاسیسات مکانیکی و برقی و تطابق آن ها نقشه سازه یکی باشد.

توصیه اکید بر عبور کانال های کولر از دیوارهای غیر باربر بوده و مناسب ترین  راه حل انتخاب مسیر لوله ها، استفاده از داکت و رایزر است و مسیر لوله های قطور تر مانند لوله های ونت از لغاز های روکار و مسیر تاسیسات برقی از هسته عایق حذف شده ما بین مش ها می باشد.

عبور تاسیسات در مسیر های افقی گذرا از بتن سازه ای دیوارهای باربر بایستی احترازگردد و سایر میرها مثل کانال کولر، فلاش تانک و رایزر لوله های ضخیم از قسمت های غیر باربر مثل داکت و بلوک سقفی عبور نمایند.

الزامات کلی *سازمان دهی*

در روش طرح و ساخت صنعتی ساختمان از آنجا که سستم دیوار باربر بتن مسلح با قالب عایق ماندگار،در تلاقی با آیتم های معماری ( مانند بازشوی در و پنجره) و آیتم های تاسیساتی(مثل مسیر های عبور آب و برق فاضلاب) می باشد، بر خلاف ساختمان های معمولی،بایستی حتما طراحی فاز یک و دو معماری با هماهنگی مهندس محاسب سازه و طراحان تاسیسات مکانیکی و برقی انجام شود.

به عبارت دیگر قبل از طراحی معماری با مشخص شدن کلیاتی نظیر سطح اشغال و محیط بلوک ساختمانی ، مهندس سازه ، موقعیت دیوار های سازه ای لازم (با عملکرد ثقلی برای تکیه گاه سقف ها و عملکرد جانبی کافی برای پایداری در دو جهت متعامد)

را مشخص کنید و پس ازطرح اولیه موقعیت دیوارها و بازشوهای معماری و استقرار  مسیرها و بازشوهای تاسیساتی، مهندس محاسب پروژه.

مهندس ناظر تاسیساتی و طراح سازه ای حتما باید روی کار اجرای تاسیسات نظارت داشته و پس از اجرای نقشه چون ساخت (as built)از مسیرها، تهیه و تحویل کارفرما گردد  .           

رعایت تماس مقررات ملی ساختمان و استاندارد های رایج کشور مانند استاندارد های شماره۷۱۴۳،۱۱۰۸،۱۵۸۴،۲۸۰۰ ایران در طراحی ،تولید . اجرای پانل های تک باربر الزامی است مگر اینکه در متن حاضر شرایط سخت گیرانه ترین عنوان شده باشد.

شرکت درخواست دهنده باید موفق به کسب مهر استاندارد های معتبر روز و نیز گواهینامه فنی در زمینه سیستم  مورد نظر باشد.

رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمانی در طراحی،تولید واجرای پانل های تک باربر الزامی است .

برای ساخت سازه های پانلی بایستی چارت سازمانی موجود باشد :

الف : پیمانکار مادر EPCدارای رتبه بندی و صلاحیت متناسب با حجم پروژه یا مجری مجاز فن آوری نوین طبق تایید مرکز تحقیقات.

ب : دستگاه نظارت مقیم و آزمایشگاه بتن

ج : تجهیزات طرح و ساخت و اختلاط بتن شامل آسیاب ماسه ساز، سرندها و مخلوط کن های ریز دانه و بچینگ و پلات و سیلوهای سیمان ومواد افزودنی لازم

د : مهندس مشاور صلاحیت دار که در آن کلیه بخش های معماری ،سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی فعال بوده و هیچکدام از فعالیت های مربوطه به صورت برون سپاریOUTSOURCE انجام نگردد.

ه : همکاری مستمر با شرکت دارای فن آوری در اولین پروژه، جهت تبادل اطلاعات و نظارت عالیه شرکت فن آور برای پروژه اول.

لطفا به این برگه امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح