نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بنام خدا

مشخصات مشارکت کنندگان                     پیوست قرارداد مشارکت نامه شماره                        دفتر املاک پردیس سازه                                                                                    

1-1)مالکین

ردیفنامنام خانوادگیش.شفرزندصادرهمتولدکدملیپلاک ثبتیشماره ثبت / سریالمتراژ فعلی و شماره قطعه
1          
2          
3          
4          
5          
6          

آدرس :

تلفن :

امضاء مالکین :                            امضاء سازندگان :                                    امضاء دفتر املاک :

1-2) سازندگان

ردیفنامنام خانوادگیش.شفرزندصادرهمتولدکدملی
        
        
        
        
        

آدرس :

تلفن :

2) مشخصات و امکانات ملک مورد مشارکت :

امضاء مالکین :                            امضاء سازندگان :                                    امضاء دفتر املاک :

3) تعهدات طرفین قرارداد و شرایط و ضوابط قرارداد :

3-1) صو رتجلسه ای به عنوان قرار داد مشارکت ساختمانی یه شرح ذیل تنظیم گردید که طرفین پس از خواندن مفاد قرارداد صحت آنرا تایید و امضاء می نمایند . لذا صیغه عقد لازم جاری گردیده و کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده است .

سهم طرفین : برابر توافق طرفین تقسیم واحدها براساس ….% سهم طرف اول (مالکین) و ….% سهم طرف دوم (سازندگان) می باشد که متراژ براساس صورت مجلس تفکیکی به نسبت مذکور تعیین می گردد .

3-2) مالکین جهت انجام امور اداری نسبت به پلاک ثبتی فوق به سازنده وکالت کاری می دهند و ایشان به واسطه وکالت کاری که دارد کلیه امور اداری از قبیل شهرداری و کارهای مربوطه ، تهیه نقشه های معماری و محاسباتی و اخذ پروانه ساختمانی و هزینه تامین ده واحد پارکینگ و غیره را نیز بر عهده دارند و مخارج این امور بعهده سازنده می باشد در ضمن عوارض شهرداری و عوارض مالیات بابت انتقال 4/2 اولیه بعهده مالکین می باشد .

3-3) طی توافق انجام شده با وکالت کاری که به سازنده داده شده است ایشان امور اداری شهرداری را تا کمیسیون منتخب انجام داده و پس از مشخص شدن مبلغ خرید مازاد تراکم و واریز مبلغ تراکم ، اخذ جواز 5 طبقه ده واحد مسکونی با ده واحد پارکینگ شش دانگ و انباری و تخریب و پس از اتمام سقف دوم مالکین موظف می گردنند …. درصد از 6 دانگ پلاک ثبتی کل ملک مورد مشارکت را به نام سازنده انتقال داده و سازنده معادل 100% از قیمت کل ملک جمغا  …………… تومان چک نزد املاک تیراژه (حکم) و نماینده مالکین جهت حسن انجام کار خوهند گذاشت .(تاریخ وکالت کاری     /     /      …………..

می باشد .)

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                    امضاء دفتر امل

چک های نزد مالکین سه فقره و چک نزد املاک (حکم) یک فقره می باشد .

3-4) سازندگان جهت حسن تضمین انجام کار چهار فقره چک صادر نموده و نزد دفتر املاک (حکم) و نماینده مالکین خواهد ماند که چک ها در چهار مرحله پیشرفت انجام کار با تایید نمایندگان مالکین به سازندگان عودت داده خواهد شد مبلغ هرچک ………………….تومان می باشد مراحل کار عبارت است از :

الف) احداث آخرین سقف کاری (چک شماره …………………………………………….)

ب) پایان گچ و خاک (چک شماره …………………………………………….)

ج) تحویل آپارتمان های نوساز ( بعداز تحویل آپارتمان نوساز حداکثر تا ….. ماه نقص ساختمانی و رفع آن بعهده سازنده می باشد .) (چک شماره …………………………………………….)

د) اخذ تفکیکی پایان کار و تحویل اسناد جدید سهم مالکین (نزد مسکن تیراژه) (چک شماره …………………………………………….)

3-5) کلیه هزینه های شهرداری ، مهندس ناظر خرید تراکم مالیات بساز و بفروشی و انشعاب کتورهای مجزای برای هر واحد ، خرید و نصب کنتور برق اختصاصی واحدهای مسکونی و برق 3 فاز جهت آسانسور کلیه تاسیسات و لوله کشی و خرید کنتور  گاز برای هر واحد ( انشعابات ) و تامین و تهیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی آپارتمان ها با مشخصات ذکر شده در ای قرارداد هزینه کل حق اشراف و هزینه تفکیک با تمام متعلقات (تا مرحله تحویل سند مالکیت آپارتمانهای نوساز به نام مالکین به عهده سازنده می باشد ، کلیه ی عواید ناشی از تخریب ملک متعلق به سازنده می باشد . پرداخت کلیه وجوه آب و برق و گاز و تلفن بعداز تحویل ملک کلنگی به عهده سازنده است .

3-6) تمام مسئولیت خطرات و اتفاقات مالی و جانی و بیمه کارگری در کارگاه ساختمانی و خرابی و خسارات ساختمان های مجاور به عهده ی سازندگان می باشد .

3-7) سازنده متعهد شد پس از خرید مازاد تراکم و پرداخت بلاعوض قید شده در متن قرار داد ملک موصوف را تخریب و در …. طبقه مسکونی هر طبقه به متراژ ذکر شده در جواز طبق ضوابط شهرداری در …. واحد با عنایت به قدر السهم هر واحد باکیفیت ساخت یکسان و توافق شده در شرایط ساخت به انضمام یک طبقه پیلوت و زیرزمین با هزینه ی خود ساخته و سهم مالکان را حداکثر …. ماه پس از تاریخ اخذ جواز و تخلیه ی

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

منزل توسط مالکان ………… به آنها تحویل نمایند .(این زمان به غیر از موارد پیش بینی نشده از قبیل زلزله و جنگ و سیل می باشد . مقرر شد در زمان های فورس ماژور طرفین با توافق یکدیگر می توانند به زمان ساخت و زمان اخذ اسناد اضافه نمایند . تاریخ شروع به کار فعالیت ساختمانی مورخه    /    /       ) می باشد .

توضیخ: در صورت درخواست متریال ساخت اضافه در داخل هر واحد ( مازاد بر مفاد ساخت مشارکت ) مابه تفاوت هزینه به عهده مالک واحد مربوط می باشد .

3-8) در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد از درجه اعتبار ساقط نمی شود و اجرای این تعهدات به عهده نماینده معرفی شده از سوی وراث متوفی بوده که حداکثر ظرف مدت یک ماه باید تعیین گردد و نسبت به وکیل و قائم مقام قانونی آنان لازم الاجرا می باشد .

3-9) چنانچه سازنده آپارتمان ها را در موعد مقرر بر اساس شرایط ساخت ذکر شده در این قرار داد به مالکین تحویل ندهد ملزم به پرداخت ماهانه مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به عنوان جریمه به همه مالکین می باشند این جریمه بدل از اصل تعهد نمی باشد و هیچگونه تاثیری در بقیه ی تعهدات پیمانکار طبق ماده 221 مدنی نمی گذارد .

3-10) طرفین توافق نموده اند سند آپارتمان های ساخته شده را در دفترخانه ی ….. در موعد مقرر در قرارداد تسلیم نماینده یعنی پس از اخذ پایان کار شهرداری توسط سازندگان حداکثر تا چهار ماه بعد از آن برای تنظیم سند برای مالکین اقدام نمایند در صورت استنکاف چک نزد بنگاه برای وصول و اعمال قانونی بدون دستور مراجع قضایی به مالکین تحویل داده می شود .

3-11) جزئیات قرارداد یک طبقه ی کامل پیلوت و زیرزمین جهت ده واحد پارکینگ و ده واحد انباری طبق ضوابط شهرداری در 5 طبقه ی مسکونی هر طبقه بر حسب متراژ و قدر السهم واحدها و ضوابط شهرداری منطقه ی 5 در 10 واحد ساخته می شود .

توضیح : سازنده متعهد شدند که ….. واحد مسکونی با پارکینگ ششدانگ غیر مزاحم و انباری ششدانگ به مالکین تحویل دهند و در صورت کسر پارکینگ و احداث واحد واحد تک واحدی (کسر پارکینگ و واحد بزرگ ) به سازندگان تعلق درد و در این امر اعتراضی وارد نیست .

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک

توضیح :  متراژ اپارتمانهای نوساز سهم مالکین براساس صورت مجلس تفکیکی به نسبت سهمشان طبق متراژ سند موجود برای هرواحد به قیمت روز بین طرفین کارسازی میگردد و تسویه ما به تفاوت متراژ بین مالکین به عهده سازنده است .

3-12) سازنده حق واگذاری ساخت را جزا یا کلا به غیر ندارند .

3-13) سازنده برای ساخت آپارتمان ها وام بانکی دریافت نخواهند کرد و اخذ هرگونه وام اعم از دولتی و خصوصی ممنوع است و پیش فروش واحدهای مسکونی می بایست با اطلاع و توافق طرفین صورت گیرد طبق توافق پیش فروش از جانب طرفین در مرحله ی سفت کاری صورت می گیرد .

3-14) سازنده متعهد به اخذ جواز و پرداخت تراکم بعداز تاریخ و کالست کاری حداکثر ظرف مدت 3 ماه کاری می باشد و بعداز این مدت چنانچه سازنده موفق به اخذ جواز مربوط نگردد هر هزینه ای که بابت کل پلاک ثبتی ملک انجام شده به نفع مالکین ضبط می گردد و سازنده تقاضای استرداد هزینه های انجام شده را از مالکین ندارد .

توضیح : طبق توافق ساخت آپارتمان نوساز در پنج طبقه…. واحدی طبق ضوابط شهرداری منطقه ….به صورت شمالی و جنوبی احداث می گردد .

توضیح : مقرر شد در صورت خلاف ساختمان کل هزینه ساخت و فیش شهرداری و هزینه خلاف بعهده سازنده می باشد و در صورت اخذ اضافه متراژ مازاد بر جواز مالکین به نسبت …..% سهم خود را محاسبه می نمایند و هیچ هزینه ای پرداخت نمی نمایند .

3-15) نحوه تقسیم واحدها :

طبقه اول و دوم و سوم شمالی و جنوبی سهم مالکین و طبقه چهارم و پنجم شمالی و جنوبی سهم سازنده می باشد .

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

توضیحا : متراژ واحدهای سمت جنوب حدودا ….. متر و سمت شمال حدودا ….. متر ساخته شود تا مالکین به متراژ قدرالسهم خود جهت محاسبه نزدیکتر شوند و اضافه متراژ واحدها به نسبت …..% سهم مالکین و …..% سهم سازندگان به قیمت روز بین مالکین و سازنده کارسازی می گردد .

توضیحات : کلیه مالکین براساس موقعیت فعلی که دارند واحدهای خود را انتخاب می کنند .

نکته : طبق توافق چنانچه سازنده نسبت به ادامه کار پروژه ساختمانی اعمال یا وقفه غیر موجه بیش از …..ماه داشته باشد مالکین با تایید حکم و نمایندگان می توانند با کسر ضرر و زیان مذکور ادامه پروژه ساختمان را به شخص دیگر واگذار یا خودشان انجام دهند که این امر پس از محاسبه مخارج انجام شده سازنده و رضایت سازنده تا آن تاریخ با کسر ضرر و زیان وارده به مالکین (اشاره شده در متن قرار داد) به سازنده پرداخت و در صورت مازاد دریافت می گردد و در این امر نیازی به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح نیست (بند مذکور شامل زمان اخذ جواز نیست )

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

ردیفموضوعنوع مصالح
1اسکلت ساختمانبتنی یا اسکلت فلزی ، سقف ها تیرچه بلوک و یونولیت یا سقف دال ، با ضوابط استاندارد شهرداری منطقه 5
2دیوار پارکینگ و زیرزمینتاسقف سنگ از نوع درجه یک سفید کوه یا خوب سنگان و کف پارکینگ سنگ صلصالی 20*30 و سقف پارکینگ گچبری و آرک بندی با نور مخفی اتوماتیک حسی و احداثث لابی
3کف اتاق هالمینت درجه یک بازیرسازی
4کف پذیراییسنگ از نوع خوب سنگان 40*40 درجه یک
5شیر آلاتقهرمان تک اهرمی درجه یک با ضمانت نامه
6درب سرویس هااز نوع HDF ضد آب درجه یک مرغوب
7درب اتاق هااز نوع HDF با چارچوب مکزیکی (اردار) درجه یک مرغوب
8درب ورودی آپارتمانضدسرقت ترک درجه یک با یزاق ترک
9پنجره ی پشت ساختمانUPVC دوجداره (در صورت نیاز حفاظ طبقه اول اجرا گردد.)استانداردهای مورد تایید
10کانال کشی کولربه تعداد مورد نیاز کانال کولر و دریچه و توافق طرفین
11شیشه ی نماساده دوجداره با گاز آرگون
12شیشه ی نمای پشتمعمولی دوجداره با گاز آرگون
13نقاشی واحدهادرجه یک روغنی برای دیواره ها و سفف های سرویس ها و آشپزخانه روغنی می باشد . قرنیز چوب
14نرده ی راه پلهتمام استیل + حفاظ بالکن ها استیل
15گچ بریدر حد لازم با طراحی م با طراحی 3DMAX در داخل واحدها و مشاعات
16آرک بندی و گچ بری پذیرایی و خوابگاهدر حد لازم بصورت کناف
17آرک بندی و گچ بریدر حد لازم بصورت کناف

نحوه و اجرای ساخت :

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

ردیفموضوعنوع مصالح
18کلید و پریز ها و روشنایی  واخدها و مشاعاتدرجه یک ایرانی دلند طرحدار مرغوب به تعدادمورد نیاز (استاندارد)-سیم های مصرفی از افشار نژاد مشهد  2.5 CM با تابلوهای انشعابی مینیاتوری – سیم کشی تلفن برای هر واحد و کلید مینیاتوری قوی
19نوع دستگیره ی کلید دربهادرجه یک ایرانی بهریزان
20چراغ های روشنای داخل آرکدر حد لازم
21سرویس بهداشتی ایرانیدرجه یک کرد عمق دار
22سرویس های فرنگی و روشویی و ایرانینصب برای هر واحد مارک کرد درجه یک در حد و اندازه 55CM و انجام تزئینات داخلی دستشویی ها کمد دار داخل حمام حوله خشک کن
23لوله ی فاضلابپلی اتیلن یا بوشفیت فشار قوی کلیه مسیر لوله ها از طریق رایزر از زیرمین تا طبقات بالا ؛ لوله هی فاضلاب از نمره 7 کمتر نباشد . حفر دوحلقه چاه فاضلاب استاندارد از نظر متراژ به نسبت تعداد واحدها .
24لوله کشی آب کامل ساختمان (محلی و تهران)در حد استاندارد سوپر پایپ یزد بسپار ، لوله اصلی آب به پشت بام برده و انشعاب ها از بالا انجام شود . برای مصرف آب کولرها از آب محلی استفاده شود سک لوله آب محلی به پشت بام برده شود .
25درب کمد دیواریHDF رنگ طبق توافق طرفینبا طبقه بندی داخلی
26دیوار راه پلهتا سقف سنگ کف راه پله هماهنگ با دیوارها از نوع خوب سنگان درجه یک
27کف و دیوار سرویس هاکاشی و سرامیک الوند  ، سامان ، خزر درجه یک ایرانی تا زیر سقف
28پنجره ی نمای ساختمانUPVC
29سقف هاآرک بندی شده
30کابینت آشپزخانهتمام MDF 90 سانتی ترک تمام جاهای آشپزخانه که امکان ئاشته باشد .(متراژ استاندارد) تعبیه ظرفشویی و مایکروفر و لباس شویی فر با برق کشی
31سنگ نمای رو به خیابانتراورتن با طراحی لازم درجه یک حاجی آباد روشن و آب چکان
32سنگ پشت ساختمانتراورتن با طراحی درجه یک و اب چکان پنجره ها و دیوارها

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

ردیفموضوعنوع مصالح
33پشت بامدو لایه غیر و گونی یا ایزوگام  – با موزاییک درجه یک و دیواره خرپشتک سرامیک
34دیوار حیاتسنگ تراورتن به صورت تلفیقی
35کف حیاتسنگ یا موزاییک طرح دار
36درب های حیاط و پارکینگ و نرده هافلزی طرح دار و استیل یا درب ورودی ساختمان چوبی
37آسانسور8 نفره موتور 450 کیلو گرمی آلبرتوساسی ایتالیایی تابلو3VF  ، کابین استیل همراه با سیستم  OUT BLACK  کامل طبق استاندارد
38رادیاتورهاایران رادیاتور ، تاسیسات حرارتی پکیج ایتالیایی با ایران رادیاتور آلومینیوم درجه یک و تعداد رادیاتور بر حسب نیاز متراژ واحدها استاندارد
39آیفون تصویریرنگی کماکس کره ای و دوربین مدار بسته در پارکینگها
40ریموت کنترلدار . درب پارکینگ
41 آنتن و ماهواره مرکزیدارد . از نوع مرغوب برای هر واحد
42نورگیرسرامیک معمولی سفید درجه یک
43آشپزخانهکف سنگ و ئیوارها کاشی (سامان – الوند – خزر) درجه یک
44لوله کشی گازاستاندارد یک شاخه برای پارکینگ توکار و نصب پکیج ایتالیایی و لوله کش با دستگاه بوتان انشعاب گار داخل آپارتمان با کنتور مجزا برای هر واحد
45بار بیکیوبرای هر واحد در بالکن احداث شود .
46سیم کشی ماهوارهدارد . برای هر واحد
47احداث توالت ئاخل زیرزمین با امکاناتدارد . کف انباری ها سنگ دیوارها سرامیک
48انشعاباتآب ، گاز برای هر واحد ، برق برای هر واحد جداگانه با شیرهای آب جداگانه جلوی درب وروذی هر آپارتمان کنتور برق جداگانه مسکونی 25 امپر و 3 فاز
49درب و شیشه میرالجهت ورودی آپارتمان ها راه پله و طبقات

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

ردیفموضوعنوع مصالح
50سقف کاذب حمام و سرویسهاهمراه با دریچه بازدید
51سینگ ظرفشویی 2 لنگه و هوداستیل اخوان یا البرز و هود  BIMAX کنترل دار جدید و نصب گاز 5 شعله رومیزی درجه یک  
52هواکشتعبیه هواکش در سرویس ها و آشپزخونه
53دیوار پاسیوسنگ تا بالا از نوع درجه یک مرغوب
54کف بالکن هاسنگ مرغوب و دیواره های آن با نمای ساختمان مطابق باشد .
55محوطه سازی حیاط و پارکینگایجاد فضای سبز داخل حیاط شکیل ( گل و درخت کاری و درست کردن باغچه با نورپردازی) با آلاچیق

توضیح : سازنده ملزم می باشند که در احداث و ساخت ساختمان مورد نظر صرفا از مصالح فوق استفاده نمایند .

توضیح : در صورت ایجاد تورم و نوسان قیمت بر مصالح و قیمت ملک و دستمزدها طرفین حق هیچگونه اعتراض نداشته و ملزم به انجام تعهدات منعقده می باشند .

4) توافقات مالی و حقوقی :

1- تاریخ دریافت عدم خلاف پایان کار صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی در دفترخانه ی 642 حداکثر چهار ماه پس از تاریخ تحویل آپارتمانها می باشد .

2- هزینه ی نقل و انتقال اسناد مالکیت آپارتمان های نوساز به عهده ی سازندگان می باشد و کلیه هزینه های شهرداری و دارایی و خرج محضر بابت انتقال قدر السهم 2.4 دانگ (انتقال اولیه) به عهده مالکین میباشد .

3- در صورت امتناع مالکین از انجام تعهدات خود دفتر املاک حق دارد بدون مجوز مراجع قضایی چک های اخذ شده را جهت اعمال قانونی تحویل سازنده دهد . هر مالکی که در دفترخانه حاضر نشد چک مربوط به همان مالک به سازنده جهت اعمال قانونی ارائه می گردد و ایشان شامل ضرر و زیان مذکور است .

4- هر گونه اختلاف در نحوه ی اجرای این قرار داد مشارکت و یا تفاسیر و تعابیر مفاد با آن از طریق (مرضیه الطرفین) انجام خواهد شد که حکم مدیر مشاور املاک پردیس سازه حاج خسرو دیالی آبادی و سامان رضایی تعیین می گردد همچنین کلیه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران در این قرارداد حاکم می باشد در صورت عدم حل اختلاف بین طرفین و عدم قبول نظر حکم رای به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد

5- سازنده می بایست آیین نامه 2800 ساختمان سازی و مبحث 19 را رعایت نمایند .

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

توضیحات :

  1. مالکین متعهد شدند شش فقره چک هر کدام 100.000.000 میلیون تومان جمعا به مبلغ 600.000.000 میلیون تومان نزد دفتر املاک (حکم) به امانت خواهند گذاشت که این چک بابت تضمین انتقال قدر السهم به نام سازندگان به نسبت 40% از سندشان و تضمین کل مخارج انجام شده و مبلغ پرداختی بابت بلاعوض و هزینه های جواز و نقشه و غیره می باشد که چکهای نزد املاک پس از انجام تعهد همه مالکین (انتقال قدر السهم 40% به نام سازنده ) به آنان مسترد می گردد.(اخذ چک در زمان دریافت مبلغ بلا عوض انجام می گیرد )

مشخصات چک های مالکین

2. توضیحا کلیه مالکین به نسبت قدرالسهم واحد خود در برابر تعهدات منعقده مسئول هستند و هر مالک نسبت به تعهدات ایجاد شده مسئول و پاسخگو است و در صورت امتناع هر مالک ، چک همان مالک بدون دستور مراجع ذیصلاح قضایی و تامین خسارت وارده به سازنده تحویل داده می شود .

3. مالکین متعهد شدند پس از انجام وکالت کاری و رفع بازداشت سند و فک رهن حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تخلیه مورد معامله اقدام نمایند .

4.طبقه توافق مالکین حق هیچگونه دخالت در امور اجرایی و اظهار نظر غیر از موارد قید شده در متن قرار داد را ندارند و چنانچه سازنده خلاف تعهدات عمل نمایند سازنده  متعهد به برطرف نمودن مورد یا موارد خلاف با تعیین خسارت وارده توسط حکم ( کارشناسی شده ) خواهد بود و در صورت عدم رعایت با حکم مراجع ذیصلاح چک سازنده توسط دفتر املاک تحویل نمایندگان مالکین می گردد .

5. طبق توافق مالکین آقایان جلیل وند و حق شناس و عرب زاده به عنوان نماینده مالکین مشخص شده اند و دفتر املاک و سازنده مستقیم با نمایندگان منتخب مراوده می نمایند .

6.سازنده متعهد می شوند برای 6 واحد آپارتمان متعلق به مالکین یک پارکینگ اختصاصی و یک انباری اختصاصی تهیه و اختصاص دهند با ثبت در سند آپارتمان هایشان و کمبود پارکینگ و انباری ربطی به مالکین نخواهد داشت . نقشه ساخت و متراژ به نسبت قدر السهم به تایید مالکین طبق ضوابط شهرداری میرسد .

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

7. طبق توافق طرفین سازنده جمعا به مالکین مبلغ 420.000.000 میلیون تومان بلاعوض برای هر مالک 70.000.000 تومان پرداخت می گردد که سازنده نسبت به دریافت این مبلغ ادعایی ندارد . مبلغ بیست میلیون تومان هنگام تایید نقشه ده واحدی و مابقیه هنگام تخلیه پرداخت می گردد . در زمان دریافت بلا عوض چک صد میلیونی از مالکان اخذ میگردد و نزد املاک خواه ماند برابر با مقاد قرارداد .

8. زمان تحویل آپارتمانها از زمان اخذ جواز و تخلیه ملک حداکثر 18 ماه و زمان دریافت جواز از تاریخ عقد قرارداد و انجام وکالت کاری حداکثر 3 ماه مشخص شد .

9. متعاملین توافق نمودن اسناد و مدارک پلاک ثبتی مورد معامله در زمان عقد قرارداد تسلیم دفتر املاک نمایند و پس از وکالت کاری جهت انجام کارهای اداری دفتر املاک مدارک را در اختیار سازندگان با اخذ به صورت امانت قراردهد و رسید دریافت نمایند .

10. چنانچه هر یک از مالکین از انجام تعهدات خود قبل از انتقال اولیه سند استنکاف نمایند به طوریکه انتقال سند تحقق نیابد در حکم عدم حضور در محضر تلقی گردیده و بایستی روزانه مبلغ 200.000 تومان خسارت عدم حضور در دفترخانه از جانب طرف استنکاف کننده به عنوان ضرر و زیان به طرف مقابل بلاعوض پرداخت گردد . ( تعهدات مالکین برای واحد خودشان می باشد )

11. با توجه به مفاد 10 و 190 و 228 و 221 و219 و 185 و 32 و 674 و 457 و 362 و 339 قانون مدنی و مواد 352 و 344 و 343 و 335 قانون تجارت با رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات و کمال صحت و سلامت و اراده شخصی آنان شراکت نامه منعقد گردیده دارای جنبه نقل و انتقال و مشارکت قطعی بوده و نسبت به ورثه و وکیل و قاوم مقام قانونی لازم الاجرا است .

12. بعد از اخذ فیش و اعلام جهت تخلیه ملک بابت تخریب ، مالکین حداکثر 2ماه نسبت به تخلیه اقدام می نمایند که در ازای هر روز تاخیر هر واحد 80.000 تومان به عنوان جریمه به سازنده پرداخت می نماید .

13. تسویه حساب اضافه و کسر متراژ بین مالکین و سازندگان بر اساس قدر السهم سند آپارتمان موجود و سند تفکیکی صادره هر واحد به قیمت روز به عهده سازنده در زمان تحویل آپارتمان نوساز می باشد .

این قرارداد 15 صفحه در سه نسخه تنظیم و متمم قرارداد دفتر املاک تیراژه می باشد هر کدام حکم واحد را دارد خداوند به طرفین خیر عنایت فرماید .

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

توافقات مالی :

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

توافقات مالی :

امضاء مالکین :                                   امضاء سازندگان :                                   مهر و امضاء دفتر املاک :

2 thoughts on “نمونه قرارداد مشارکت در ساخت”

  1. سلام وقت بخیر
    بنده جهت دانلود فایل مشارکت در ساخت خرید رو انجام دادم ولی موفق به دانلود فایل نشدم چون سایت شما میگه فایل مورد نظر در دسترس نمیباشد

    1. لطفا اطلاعات خرید به واتساپ یا تلکرام ارسال کنید. فایل برای شما ارسال کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح