ایمنی و ایمن سازی ساختمان ها و سازه ها

ایمن سازی سازه های ساختمانی با توجه به موقعیت مکانی آن سازه اهمیت می یابد. اگر ساختمان مورد نظر در جای زلزله خیز، نزدیک دریا، مجاور یا در مسیر رودخانه و یا منطقه با احتمال سیل بالا قرار داشته باشد ایمن بودن و مقاوم بودن سازه یا ساختمان در مقابل این پدیده ها اهمیت و […]

ایمنی و ایمن سازی ساختمان ها و سازه ها Read More »