راهنمایی قرارداد مجری ساختمان

مجری ساختمان کیست؟ قبل از اینکه به موضوع اصلی یعنی ‌قرارداد مجری ساختمان بپردازیم بهتر است که ابتدا بدانید مجری ساختمان کیست؟ مجری ساختمان یا پیمانکار، فردی است که بر روند اجرایِ صحیح ساخت بنا یعنی کیفیت انجام مراحل ساخت، رعایت تمامِ مقررات، قوانین و ضوابطِ ملی ساختمان و شهرسازی، نظارت می‌کند و گزارشات لازم […]

راهنمایی قرارداد مجری ساختمان Read More »