آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

ماده 100 قانون شهرداری ، قوانین ثبت شده‌ای است جهتِ رسیدگی به امور غیرقانونی یا تخلفات ساختمان سازی،  به بیان ساده‌تر، ماده 100 قانون شهرداری برای کسانی وضع شده است که مرتکب خطاهای سازه‌ای و تخلفهای ایمنی در حوزه ساختمان‌سازی می‌شوند. یعنی تخلفاتی که صورت گرفته به این ماده ارجاع و در آنجا توسط اعضای […]

آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری Read More »