اسکلت بتنی

مکان های مورد استفاده برای سازه ی بتنی یکی از مصالح مورد استفاده در ساختمان سازی اسکلت بتنی است ، که در ساخت و ساز ساختمان بسیار مسئله حیاتی و پراهمیتی است. اسکلت بتنی که در برخی موارد آن را سازه بتنی می خوانند به منظور ایجاد مقاومت در سازه های بتنی و مقاوم سازی […]

اسکلت بتنی Read More »