مصالح ساختمانی

سفارش مصالح ساختمانی
لیست قیمت مصالح آذر 1401
نوع مصالحمقدارتعدادقیمت ( تومان )
سیمان سیاه تهران50 کیلویییک کیسه68000
سیمان سیاه شهرستان50 کیلویییک کیسه65000
سیمان سفید40 کیلویییک کیسه105000
سیمان سفید25 کیلویییک کیسه105000
گچ ساوه طلایی25 کیلویییک کیسه19000
گچ ساوه سوپر طلایی25 کیلویییک کیسه27000
گچ سمنان ابریشم25 کیلویییک کیسه15000
گچ ساوه25 کیلویییک کیسه24000
گچ سوپر متین30 کیلویییک کیسه27000
سیمان سفید بنوید40 کیلویییک کیسه105000
سیمان سفید ساوه40 کیلویییک کیسه105000
سیمان سفید ساوه25 کیلویییک کیسه105000
پودر سنگ ساوه22 کیلویییک کیسه14000
پودر سنگ قمهر تنیک تن700000
پودر سنگ 15 کیلویییک کیسه12000
پودر سنگ 40 کیلویییک کیسه25000
ماسه شکستهیک کیسه30000
ماسه شکستهیک تن200000
شن بادامییک کیسه15000
شن بادامییک تن200000
ماسه و شن نیسانهر سرویسیک تن510000
ماسه و شن خاورهر سرویس7 تن
ماسه و شن کیسه ای40 کیلویییک کیسه35000
آهک10 کیلویییک کیسه15000
خاک رس40 کیلویییک کیسه14000
دیوار گچی پیش ساختهیک متر مربعیک متر68000
آجر فشاری20 * 10 * 7یک عدد1500
آجر سفالی10 سوراخدونه ایی2380
آجر سفالی15 سوراخدونه ایی3520
موزائیکسادهیک متر مربع60000
موزائیکطرح داریک متر مربع213000
موزائیک ساده30 * 30یک متر مربع48000
موزائیک واش بتنیک متر مربع110000
ایزوگامبام بان شرقیک متر57000
ایزوگام رولییک رول550000
قیر حلب200000
رابیتسهر ورق45000
سفال 10هر قالب3300
سفال 20هر قالب3300
بلوک سفالیدو جداره و سبکدونه ایی3500
بلوک سفالی10 * 20 * 20دونه ایی
بلوک سفالی7 * 20 * 25دونه ایی
بلوک سیمانی10 * 20هر قالب4000
بلوک سیمانیدونه ایی5500
بلوک سیمانی20 * 10 * 40دونه ایی7200
بلوک سیمانی20 * 7 * 40دونه ایی
کرایه نیسانهر سرویس
کرایهخاورهر سرویس
حمل نخالهنیسانهر سرویس300000
حمل نخالهخاورهر سرویس600000

قیمت مصالح ساختمانی کاژه

کرایه حمل مصالح ساختمانی کاژه

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح